مشاوره درمانی

با درود

درصورت در اختیار داشتن سی تی اسکن با کلیشه ی رادیوگرافی با ذکر مشکلات دهان ودندان خود ودرج آدرس ایمیلتان  قادر به دریافت نظر مشورتی خواهید بود

جهت بررسی مشکل خود وارسال مدارک به آدرس زیر ایمیل بزنید

لطفا  موضوع ایمیل را مشورت درمان قید کنید

dmehrantaerghods@yahoo.com