درمان رایگان در صورت لزوم

با افتخار از شما درخواست داریم در صورت عدم امکان در پرداخت و لزوم دریافت درمان های اورژانس دندانپزشکی در این قسمت تعیین وقت شده و از امکان درمانهای رایگان بهره ببرید

درخواست خود را به آدرس زیر ارسال کنید

dmehrantaerghods@yahoo.com