خدمات

پروتز

زمانی که یک دندان خود را از دست داده ایم چه اتفاقی رخ می دهد؟

درماني انجام نگيرد:

اگر فضاي بي دنداني پر نشود، طبيعت سعي خواهد كرد كه فضا را پر نمايد. دندانهاي مجاور كج شده و دندانهاي مقابل نيز بطور عمودي حركت كرده تا فضا را پر نمايند. در نتيجه دندانهاي مجاور و مقابل منحرف شده و زيبايي خود را از دست مي دهند. همچنين عملا ديده شده سطوح دندانهاي مجاور فضاي بي دنداني پوسيده مي شوند. بنابراين خالي نگاه داشتن فضاي بي دنداني ايده اي خوب نمي باشد.

پر كردن فضاي بي دنداني با پروتز متحرك:

پروتز متحرك از آكريل (يك نوع پلاستيك) ساخته شده است و بوسيله قلابهايي دور دندان نگاه داشته مي شود. با اين روش درمان نيازي به تراش دندانهاي مجاور نمي باشد و بيمار هزينه كمي را متحمل مي شود. اما براي جويدن و صحبت كردن وسيله اي مناسب نمي باشد. بعلاوه به علت داشتن سقف آكريلي (در فك بالا) بيمار راحت نبوده و صحبت كردن نيز مشكل مي شود. قلابهاي متصل به دندانها و مكان تماس آكريل پروتز به دندانها، گير مواد غذايي و در نتيجه پوسيدگي دندانها را به همراه مي آورد. در اين نوع پروتزها، بوسيله زين پروتز (قسمت تماس دست دندان به لثه) نيروي مضغي به روي استخوان انتقال داده مي شود. استخوان تحمل اين نوع فشار را ندارد و تحليل آن شدت مي يابد و در نهايت بيمار آنرا هنگام خواب بايد از دهان خارج كند و صبح دوباره آنرا داخل دهان قرار دهد.

بريج (پل):

با اين درمان فضاي بي دنداني پر و جويدن و صحبت كردن با آن به راحتي انجام پذير است. نقطه ضعف اين درمان، نياز به تراش دندانهاي سالم مجاور فضاي بي دندان مي باشد. در دندانهاي قدامي به علت قطر كم مينا و عاج، هنگام تراش دندان به عروق و اعصاب دندان صدمه وارد مي ِآيد كه معمولا نياز به درمان ريشه نيز خواهند داشت. در نتيجه براي پر كردن فضاي يك دندان، به دو دندان سالم صدمه وارد مي آيد. همچنين استخوان آن ناحيه تحريك نمي شود تا از تحليل استخوان جلوگيري بعمل آيد. هزينه اين درمان كمي بيشتر است و اكنون در ايران روش درمان متداول مي باشد.

                       

 

ايمپلنت دنداني:

ايمپلنت يك ريشه فلزي از جنس تيتانيوم مي باشد كه در استخوان فك كاشته و سپس لثه روي آنرا مي پوشاند. پس از چند ماه اين ريشه فلزي به استخوان جوش مي خورد. سپس لثه اطراف ايمپلنت آزاد مي شود تا با تكنيك قالب گيري مخصوص روكش روي آن ساخته شود. با اين روش درماني، فضاي بي دنداني پر مي شود بدون اينكه به دندانهاي كناري صدمه وارد آيد. همچنين با انتقال فشار مضغي به درون استخوان از تحليل استخوان جلوگيري به عمل مي آيد. به علت استفاده از تكنولوژي پيچيده هزينه اين درمان بيش از درمانهاي ديگر مي باشد. اما اگر دراز مدت نگاه شود روش گراني نيست. طول عمر ايمپلنت بيش از بريج مي باشد و دندانهاي مجاور آسيب نمي بينند.

يكي از مدرنترين روشهاي درمان با ايمپلنت كه در اين كلينيك امكان پذير است روش immediate load مي باشد. در اين روش بلافاصله پس از كاشت ريشه فلزي مي توان به بيمار يك روكش ثابت موقت داد تا در دوره ترميم ايمپلنت بيمار بدون دندان ثابت نباشد.

زماني كه دنداني كشيده شود، يبمار نه فقط دندان خود را از دست مي دهد بلكه استخوان نگاهدارنده دندان و استخوان فك و لثه پوشاننده آن تحليل مي رود. علت تحليل استخوان اين است كه سلولهاي استخواني جهت زنده ماندن بايد تحت فشار مضغي قرار گيرند. زماني كه دندان كشيده مي شود تحريك استخوان نيز متوقف مي شود. اين مسئله ممكن است كوتاه مدت اهميتي نداشته باشد اما دراز مدت، تحليل استخوان (بخصوص در ناحيه قدامي) در هنگام لبخند مشهود مي باشد بعلاوه زماني كه بيمار داراي دست دندان شود جهت ثبات دست دندان اهميت بسزايي دارد. کاشت ایمپلنت با تحریک سلولهای استخوانی فک جلوگیری از تحلیل استخوان می نماید