خدمات

آنلی های کامپوزیتی

بسیاری از مواقع دندان هایی که قسمت زیادی از تاج آنها در اثر پوسیدگی یا ضربه از بین رفته ؛در ترمیم ها و پرکردگی ها بعد از مدتی با شکست مواجه میشوند.در گروه بسیاری از این بیماران هنوز فرصتی برای روکش نکردن دندان موجود است.در این موارد آنلی های کامپوزیتی مشکل زیبایی و تماس با دندانهای مجاور را بخوبی حل میکند .وامکان حداقل تراش از قسمت های باقیمانده ی دندان را فراهم می آورد