جراحی دهان

 

 

نکات ضروری بعد از جراحی های دهان:

1-گاز روی زخم خود را تا یک ساعت بر ندارید.

2-بیست وچهار ساعت اول از گرما کردن موضع کار شده برحذر باشید.

3-اگر دندانی خارج کرده اید بعد از درآوردن گاز از ناحیه مراقب باشید لخته ی خون قرار گرفته در جای دندان خارج شده مکیده نشود.

4-در بیست وچهار ساعت اولیه سرد نگه داشتن موضع از روی صورت کمک به قطع سریعتر خونریزی وپیشگیری از تورم میکند.

5- برای سرد نگه داشتن ناحیه میتوانید از پدهای یخ یا کیسه آب سرد استفاده کنید (با فواصل ده دقیقه برای 3ساعت  )

6-از روز دوم امکان استفاده از مسواک هست ولی با احتیاط.

7-بهتر است طی بیست وچهار ساعت اولیه از رژیم غذایی مایع وخنک استفاده شود.

8-اگر تجویز دارویی دارید استدعا داریم بدون اطلاع ما داروی خود را قطع نکنید.

9-از روز دوم ؛بعد از هر وعده ی غذایی با سرنگ بافشار سرم فیزیواوژی یا آب نمک رقیق درون حفره ی دندان خارج شده بپاشید.

10-اطمینان از نبود باقیمانده ی مواد غذایی در ناحیه ی جراحی شده؛ یکی از مهمترین نکات در ترمیم سریعتر ناحیه میباشد.

11- در صورت ادامه ی درد در ناحیه بعد از 72 ساعت ؛حتما با ما تماس حاصل فرمایید.

12-تا یک هفته از مصرف دخانیات پرهیز فرمایید