گالری تصاویر

تصاویراصلاح پرکردگی با آناتومی کامل

اصلاح پرکردگی با آناتومی کامل

onlay composite ترمیم بدون روکش

composite build up wiyhout crown

خارج کردن ریشه ها و کاشت 2 ایمپلنت برای 4 دندان قد

cosmetic

ایمپلنت

full mouth implantation

implantدرناحیه قدامی